Home Voorbereiding & Uitvoering

Ik kan uw plan weergeven in een schets/een definitief ontwerp en/of verder uitwerken voor het aanvragen van een omgevingsvergunning die voldoet aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht. Voor de volledigheid merk ik hierbij op, dat ik uiteraard geen garantie kan geven voor een vergunning, dat besluit ligt bij het bevoegd gezag. Maar als er bij de afhandeling van de aanvraag problemen ontstaan kan ik u daar in bijstaan. In het geval van een weigering van de vergunning kan ik, als er aanleiding toe, in de bezwaar- en eventuele beroepsprocedure eveneens uw belangen behartigen.


De tekening(en) bij een aanvraag omgevingsvergunning bevat(ten) in beginsel voldoende informatie om op basis daarvan prijsafspraken te kunnen maken voor de uitvoering van het bouwplan, maar zonodig kan ik aanvullende informatie ten behoeve van prijsvorming aanleveren. Verder kan ik alle voorkomende aanvullende en specifieke bescheiden verzorgen, zoals uitvoeringstekeningen, detailtekeningen, constructieberekeningen en -tekeningen, thermische berekeningen, installatie technische bescheiden, etc. Ik kan voor u de aanbesteding verzorgen en de bouw begeleiden tijdens bepaalde fasen van de uitvoering of in zijn geheel tot en met de oplevering.


dakopbouw